Stadion Zatk (Stadion Kolos)
Zhytomyr
juin 2012
EURO.STADES.CH