Stadion Hristo Gyulemetov
Bratsigovo
mars 2011
EURO.STADES.CH